Kombinovani protetski radovi

Ova kategorija protetskih radova podrazumijeva, kako joj i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne protetike – zubne nadoknade.

Primjenjuje se u svim slučajevima kada nema dovoljno zuba u bočnoj regiji, ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se  izradio kompletan fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili želja za ugradnju implantata u bezubim regijama. Tada se ovakvi oblici bezubosti rješavaju  upravo izradom kombinovanog rada, što podrazumjeva  izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi dijelovi vilica se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom.

Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit – Wizil proteza.

Osnovni razlog za to je što je skeletirana proteza maksimalno redukovana tj. što zauzima najmanju površinu na koju naliježe i zato što je izrađena od metala, te na najbolji način prenosi pritisak koji se stvara prilikom žvakanja tj. raspoređuje ga ne samo na preostale zube već i na kost vilica. Ovo je od velikog značaja u cilju što dužeg trajanja i preostalih zuba i njihovog potpornog aparata (desni, vilična kost).

Obzirom da skeletirana proteza ima metalnu osnovu, preostali zubi na koje se ona naslanja moraju biti zaštićeni izradom krunica i mostova koji na svojim površinama imaju posebna ulegnuća za protezu sa nepčane ili jezične strane. Tako se dobija dobra funkcionalna cjelina, veoma stabilna i konforna za pacijenta.

U izradi kombinovanih radova koriste se atečmeni (veze). Atečmeni su polivalentni, precizni vezni elementi koji služe za spajanje fiksne i mobilne nadoknade. Sastoje se iz dva osnovna dijela. Ovi dijelovi se ugrađuju jedan u fiksni dio , a drugi u mobilni dio nadoknade te se njihovim spajanjem dobija funkcionalna cjelina. Oni su tu da obezbjede vezu između mobilnog i fiksnog dela nadoknade, da obezbjede maksimalnu stabilnost proteze kao i ravnomjeran prenos pritiska žvakanja a da pri tome svi estetski kvaliteti budu zadovoljeni. Ovakve konstrukcije su izuzetno dobre i kvalitetne te mogu da budu odlična alternativa ukoliko su druge mogućnosti terapije bezubosti isključene.